Câu chuyện về cây đàn piano bắt đầu ở Padua, Ý vào năm 1709, trong cửa hàng của một nhà sản xuất đàn harpsichord tên là Bartolomeo di Francesco Cristofori (1655-1731). Nhiều nhạc cụ có dây và bàn phím khác đi trước đàn piano và dẫn đến sự phát triển của nhạc cụ như chúng